Alles over deskresearch

Deskresearch is onderzoek dat je uitvoert vanaf achter je desk, oftewel je bureau. Je probeert een antwoord op de onderzoeksvraag te vinden door bestaande en beschikbare informatie te gebruiken en niet middels het uitvoeren van bijvoorbeeld een kwantitatief of kwalitatief marktonderzoek.
Deskresearch wordt vaak verkeerd ingeschat. Er zijn organisaties die hopen problemen goedkoop op te lossen door zelf onderzoek uit te voeren. Maar er zijn ook organisaties die helemaal niet zelf onderzoek doen en direct overgaan op fieldresearch. Deskresearch kan ontzettend nuttig zijn, wanneer het op de juiste manier wordt toegepast en uitgevoerd.

 

Offerte voor deskresearch

Wilt u een marktonderzoek laten uitvoeren? Zoekt u een vakkundig en ervaren marktonderzoekbureau voor deskresearch? Alles over marktonderzoek zoekt drie bij uw onderzoeksvraag passende onderzoeksbureaus.

Ontvang gratis 3 offertes

 

Belang van deskresearch

Bij deskresearch worden secundaire gegevens verzameld. Dit houdt in dat de gegevens die worden verzameld al bestaan. Wanneer er gegevens worden verzameld, of onderzocht, die nog niet eerder onderzocht zijn, worden dit primaire gegevens genoemd.

Secundaire gegevens hebben niet perse een slechte lading in verhouding met primaire gegevens. Deskresearch kan vanachter het bureau worden uitgevoerd. Het is voordeliger dan veldwerk en kan vaak ook sneller worden uitgevoerd. De gegevens die blijken uit het onderzoek bestaan voornamelijk uit statistische gegevens. Het gaat om feitelijke en praktische informatie. Er wordt gezocht naar financiële gegevens, bevolkingscijfers en andere belangrijke informatie.

Deskresearch voorkomt onnodig onderzoek en helpt organisaties op de hoogte te blijven van de markt, trends en de organisatie zelf.

Gebruik van deskresearch

Deskresearch wordt dus uitgevoerd omdat het kostenbesparend is. Ook biedt het meer inzicht voor organisaties.

Fieldresearch
Fieldresearch, of veldwerk, vindt plaats wanneer er wordt gezocht naar nog onbekende gegevens. Veldwerk betreft primaire informatie en is duurder dan deskresearch.

Bij deskresearch wordt gericht op het verzamelen van statistisch gegevens.

Waar deskresearch ‘gewoon’ achter het bureau plaatsvindt, gebeurt fieldresearch in het ‘veld’.

Interne en externe gegevens
Een organisatie kan zowel interne als externe deskresearch uitvoeren.
Interne informatie betrekt alle informatie waar een organisatie zelf al over beschikt. Deze informatie kan afkomstig zijn van vorige onderzoeken naar klanttevredenheid, medewerkerstevredenheid, etc. De informatie kan echter ook afkomstig zijn van de boekhouding van een organisatie en de marketing gegevens van een organisatie. Alle informatie waarover een organisatie zelf beschikt is interne informatie.

Externe informatie is informatie die van buiten de organisatie komt. Deze informatie is vaak afkomstig van organisaties zoals het Centraal Bureau Statistiek (CBS), het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), Eurostat, MKB-Nederland en de Kamer van Koophandel (KVK). In het geval van marktonderzoek als branche zou de MOA bijvoorbeeld geraadpleegd kunnen worden. Externe informatie is dus alle informatie waar een organisatie geen beschikking over heeft.

Document analyses
Bij een document analyse wordt er gekeken naar documenten die betrekking hebben op communicatie. Dit kan privé communicatie zijn, maar ook zakelijke informatie. Hierbij kan er worden gedacht aan brieven, notities en agenda’s. Ook kan er worden gekeken naar verslagen van vergaderingen, krantenartikelen, jaarverslagen en boeken. Naast geschreven teksten kan er ook naar kaarten, tekeningen, foto’s, films, videomateriaal en kunstwerken worden gekeken.

Deze documenten hebben een bepaalde betekenis. Door deze betekenissen opnieuw op te bouwen, kan er een analyse worden gedaan.
 

MIS: Marketing Information System

Het MIS, of Marketing Information System, maakt gebruik van interne als externe bronnen. Het MIS heeft verschillende functies met betrekking tot marktinformatie, namelijk:

  • Het systematisch verzamelen
  • Het analyseren
  • Het interpreteren
  • Het bewaren
  • Het verspreiden

Deze marktinformatie wordt ook wel data genoemd.

Het systeem zorgt ervoor dat de relevante informatie wordt door gespeeld naar marketeers. Zij kunnen, op basis van de verstrekte informatie, beslissingen maken over marketing onderwerpen. Dit zijn onderwerpen zoals: prijs, verpakking, productontwikkeling,
distributie, media, promotie, etc.

Het Marketing Informatie Systeem bestaat uit vier verschillende onderdelen. Deze onderdelen zijn als volgt:

  • Interne gegevens De organisatie kan data verzamelen van binnen uit. De interne gegevens bestaan uit de verkoopdata, de klanten database, de product database, de financiële data en andere interne gegevens.
  • Marketing intelligentie systeem Dit systeem verzorgd data over alles wat gaande is in de markt. Dit is data op het gebied van trends, prijsstrategieën van de concurrentie, veranderingen in de voorkeuren van de klant, nieuwe producten die op de markt zijn gekomen en andere vergelijkbare onderwerpen. (opsomming)
  • Marketing research Dit is het systematisch verzamelen, organiseren, analyseren en interpreteren van de primaire of secundaire data om oplossingen te vinden voor marketing problemen. De primaire informatie wordt verkregen door onder andere vragenlijsten, persoonlijke interviews en enquêtes. De secundaire informatie wordt verzameld door bestaande informatie te onderzoek, zoals: boeken, vaktijdschriften en onderzoeksrapporten.
  • Marketing keuze ondersteuning systeem In het Engels heet dit ook wel: Marketing Decision Support System (MDSS). Dit systeem bevat verschillende software programma’s die gebruikt kunnen worden door marketeers om data te analyseren die tot dusver is verzameld en op basis daarop betere marketing beslissingen kunnen maken.

MIS kan gebruikt worden om deskresearch nog eenvoudiger te maken voor organisaties. Het is echter wel het meest geschikt voor verschillende soorten organisaties. Onafhankelijke onderzoekers zouden minder nut kunnen vinden in een systeem dat gedeeltelijk draait op vertrouwelijke gegevens.

Discussie

Deskresearch heeft zijn voor- en nadelen en wordt dus alleen gebruikt als het ook echt van toepassing is.

Beschikbaarheid en betrouwbaarheid
Wanneer deskresearch wordt uitgevoerd, moeten de gegevens bijvoorbeeld wel beschikbaar zijn. Als een student een onderzoek doet naar de ontwikkeling van een bepaalde organisatie, maar geen toegang heeft tot de interne gegevens van de organisatie, is de student beperkt door externe gegevens.

Daarnaast kunnen de gegevens die worden verzameld onbetrouwbaar zijn en kan het onduidelijk zijn hoe bepaalde gegevens, resultaten en conclusies tot stand zijn gekomen. Als dit onduidelijk is kunnen er geen bindende conclusies worden getrokken uit de bronnen.

Kosten
Het voordeel is wel dat het relatief minder tijd in beslag neemt dan fieldresearch. Bij deskresearch bestaan de gegevens namelijk al en hoeven ze alleen verzameld te worden. Bij fieldresearch moeten de gegevens eerst tot stand komen en getest worden. Om deze reden is het ook goedkoper om deskresearch uit te voeren. Dit betekent echt niet dat het fieldresearch kan vervangen. Geen enkele situatie is namelijk gelijk aan een andere, dus wanneer er wordt gezocht naar achterliggende redenen van een dalende klanttevredenheid bij één organisatie, kan dit totaal andere oorzaken hebben bij een andere organisatie.

De gegevens die worden verzameld bij deskresearch zijn niet afhankelijk van het aantal respondenten. In tegenstelling tot fieldresearch, kan de betrouwbaarheid niet dalen, wanneer er te weinig respondenten zijn.
Wanneer gegevens niet beschikbaar zijn, wordt dit wel een kostenpost. Wanneer de benodigde gegevens namelijk niet aanwezig zijn, kunnen ze worden ingekocht.
 

Verwijzingen

Business Jargons. (2016, september 16). Marketing Information System. Opgehaald van Business Jargons: http://businessjargons.com/marketing-information-system.html

Hoftijzer, M., & Korte, P. (2012). Kleinschalig marktonderzoek. In M. Hoftijzer, & P. Korte, Onderneem! (pp. 11-13). Noordhoff Uitgevers bv.

Pootinga, E. (2014, juli 24). Deskresearch en literatuuronderzoek: het verschil. Opgehaald van Studiemeesters: http://www.studiemeesters.nl/studietips/verschil-tussen-deskresearch-literatuuronderzoek-theorie/

Tubbing, L. (2014, november 20). Fieldresearch vs. deskresearch. Opgehaald van De afstudeerconsultant: http://deafstudeerconsultant.nl/afstudeertips/onderzoeksmethoden/fieldresearch-vs-deskresearch/

Onze partners