Onderweg naar medewerkerstevredenheid

Medewerkerstevredenheidsonderzoek geeft inzicht in de attitude van medewerkers ten opzichte van hun werk. Het biedt antwoord op de vraag: vind ik mijn werk nuttig en plezierig, of juist niet? Attitudes worden gevormd door concrete ervaringen, zoals teleurstellingen of juist successen. Wanneer de relatie tussen een medewerker en organisatie in balans is, zal de medewerker een grote betrokkenheid vertonen bij het werk dat hij of zij doet bij de organisatie. Ook de loyaliteit die een medewerker naar zijn/ haar collega’s en de organisatie heeft, is bepalend voor de attitude. Betrokkenheid en loyaliteit van medewerkers zijn de twee centrale speerpunten bij een medewerkerstevredenheidsonderzoek.


Zakelijke vragen over een medewerkerstevredenheidsonderzoek?

Stel uw vraag aan specialist medewerkerstevredenheidsonderzoek Right Marktonderzoek, bel T: 038 421 21 85.


Twee specialisten medewerkerstevredenheidsonderzoek

Wij adviseren de volgende twee specialisten in medewerkerstevredenheidsonderzoek:
– Right Marktonderzoek
– PeopleGraphics


Onderzoeksmethode medewerkerstevredenheidsonderzoek

Een medewerkerstevredenheidsonderzoek wordt meestal middels online onderzoek uitgevoerd. Dit komt omdat een online onderzoek een goede methode is om de anonimiteit te waarborgen. Dat is bij een dergelijk onderzoek van groot belang. Toch worden ook kwalitatieve onderzoeksmethoden toegepast, zoals diepte interviews. Deze methode wordt veelal gebruikt als ‘vooronderzoek’ om op basis van het resultaat van de diepte-interviews, de vragenlijst voor het kwantitatieve onderzoek te optimaliseren. Pijn- en knelpunten die tijdens het kwalitatieve onderzoek naar voren komen, worden vervolgens kwantitatief gemeten. Andersom kan ook. Na het kwantitatief onderzoek kunnen, bijvoorbeeld, binnen afdelingen/sectoren van de organisatie waar pijnpunten naar voren zijn gekomen, middels diepte-interviews hierover verdiepende informatie worden verzameld. Belangrijk is dat de diepte-interviews altijd bij de geïnterviewde thuis plaats vinden, en niet op de werkplek.


Voorbeeld vragenlijst medewerkerstevredenheidsonderzoek

Wanneer de thema’s voor het medewerkerstevredenheidsonderzoek in kaart zijn gebracht, kan de vragenlijst worden opgesteld. Geen organisatie is hetzelfde en daarom is het opstellen van een vragenlijst voor een medewerkerstevredenheidsonderzoek meestal maatwerk. Hieronder volgen twee voorbeelden van onderwerpen en bijbehorende vragen die gesteld kunnen worden bij een medewerkerstevredenheidsonderzoek.


Tips
  • Denk eraan dat de antwoordcategorieën goed aansluiten bij de vraag.
  • Onderstaande voorbeeld vragenlijst is in samenwerking met Right Marktonderzoek tot stand gekomen. Klik hier
TabelAllesOverMarktOnderzoek


Offerte voor medewerkerstevredenheidsonderzoek

Wilt u een medewerkerstevredenheidsonderzoek uitvoeren? Zoekt u een vakkundig en ervaren marktonderzoekbureau? Alles over marktonderzoek zoekt drie bij uw onderzoeksvraag passende onderzoeksbureaus.

Ontvang gratis 3 offertes


Belang van medewerkerstevredenheidsonderzoek

Medewerkers zijn van strategisch belang voor een organisatie. Een positieve attitude kan zowel de kwaliteit van de producten of diensten, als de interne en externe beeldvorming van een organisatie beïnvloeden. Redenen om een medewerkerstevredenheidsonderzoek uit te voeren zijn:

  • Een organisatie geeft aan bereid te zijn om te luisteren naar haar medewerkers.
  • Ideeën die leven op de werkvloer bereiken door een dergelijk onderzoek sneller de directie. Bijvoorbeeld over hoe verschillende taken beter uitgevoerd zouden kunnen worden,.
  • Inzicht in de relatie tussen tevredenheid en motivatie: tevreden medewerkers zijn vaak beter gemotiveerd. Hoe meer zicht een directie heeft op de tevredenheid van haar medewerkers, des te meer aanknopingspunten heeft zij om de motivatie van haar medewerkers te verbeteren. Ontevreden medewerkers zijn doorgaans eerder geneigd op zoek te gaan naar een andere werkplek.


Bedrijfscultuur

Net zoals individuele medewerkers een attitude hebben, heeft een organisatie als geheel die ook. De attitude van een organisatie wordt de bedrijfscultuur genoemd. Een bedrijfscultuur is medebepalend voor de sfeer, motivatie en attitudes binnen een bedrijf. Het is daarmee ook verklarend voor het succes waarmee plannen landen in een bedrijf. In een starre en bureaucratische cultuur zullen plannen gericht op vernieuwing en verbetering van de klantgerichtheid, minder snel worden opgepikt dan in een flexibelere cultuur. Om deze reden worden ook facetten van de bedrijfscultuur bevraagd. Uit vele voorgaande onderzoeken blijkt dat de voornaamste kritiek van medewerkers de cultuur betreft. Te denken valt aan kritiek op de vergadercultuur, het gebrek aan flexibiliteit in de eigen organisatie, de geringe daadkracht of de grote afstand tussen directie en werkvloer.
 

Medewerkerstevredenheidsonderzoek


Schema medewerkerstevredenheidsonderzoek

Een gedegen medewerkerstevredenheidsonderzoek is niet een kwestie van één meting, maar een continu proces. Een organisatie is continu in beweging, en die beweging is van grote invloed op de tevredenheid van de medewerkers. Om continu de tevredenheid te bewerkstelligen of te behouden is het zeer belangrijk dat u voortdurend een goed overzicht heeft van de wensen, verwachtingen en ervaringen van uw personeel.


Briefing voor marktonderzoek

Wanneer een organisatie besluit om een medewerkerstevredenheidsonderzoek uit te besteden aan een extern marktonderzoekbureau, dan is het voor beide partijen noodzakelijk dat er een duidelijke briefing wordt opgesteld. Klik op onderstaande button voor hulp, tips en tricks omtrent een briefing voor het uitbesteden van een marktonderzoek.

Tips en tricks voor briefing marktonderzoek

Onze partners