Marktonderzoek staat in het teken van het verkrijgen van informatie. Voor het verkrijgen van de juiste informatie is het belangrijk om een onderzoeksproces te doorlopen. In de literatuur omtrent marktonderzoek worden verschillende schema’s weergegeven met omschrijvingen van dergelijke processen. Dit geldt ook voor marktonderzoekbureaus, waarbij het ene bureau net weer een andere volgorde hanteert of zelf een onderdeel heeft toegevoegd. Onderstaand een schema dat over het algemeen een goede weerspiegeling geeft van een onderzoeksproces:

 

Onderzoeksproces
Formuleren van de probleemstelling

Bij het formuleren van een probleemstelling voor een onderzoek is het van belang dat bekend is wie de betrokkenen zijn bij het probleem en wat de vraagpunten zijn. Wanneer deze punten zijn vastgesteld, kan er een conceptstelling geformuleerd worden. Vervolgens zal dit concept getest moeten worden bij de betrokkenen. Bij eventuele bijsturing zullen de wijzigingen doorgevoerd worden totdat de juiste, en tevens definitieve, probleemstelling wordt vastgelegd. In een probleemstelling moeten de volgende punten beschreven staan:

 • Waarom dient er een onderzoek uitgevoerd te worden?
 • Voor welke problematiek dient een oplossing gevonden te worden?
 • Welke beslissingen hebben behoefte aan ondersteunende informatie voortkomende uit onderzoek?
 • Wie zijn de belanghebbenden van de uitkomsten van het onderzoek?


Vaststellen van benodigde informatie/bronnen

Na het formuleren van de probleemstelling is het van belang om vast te stellen welke informatie benodigd is voor de oplossing van het probleem. Belangrijk daarbij is de vermelding van de bronnen waar men denkt informatie te vergaren. Op deze manier blijft het zoekproces naar informatie overzichtelijk.


Verzamelen van gegevens middels deskresearch

Wanneer voorgaande stappen duidelijk zijn geformuleerd, kan men overgaan tot het verzamelen van gegevens uit bestaande bronnen, ook wel deskresearch genoemd. Bij deskresearch is het belangrijk dat er wordt gekeken naar de relevantie van de gegevens, omdat de gegevens door anderen met een andere bedoeling zijn verzameld. Deze gegevens worden ook wel secundaire gegevens genoemd. Secundaire gegevens kunnen intern verkregen worden van andere afdelingen binnen het bedrijf, maar ook extern. Voorbeelden hiervan zijn: CBS, Eurostat en CPB.


Zijn de verzamelde gegevens voldoende toereikend?

In vele gevallen leveren de secundaire gegevens niet voldoende informatie op om het probleem op te lossen. In dat geval zal men overgaan tot het verkrijgen van extra gegevens middels fieldresearch (veldwerk). Deze gegevens worden specifiek verzameld ten behoeve van de probleemstelling en worden primaire gegevens genoemd. Primaire gegevens worden vaak verkregen uit een marktonderzoek. Een marktonderzoek is, in tegenstelling tot het verzamelen van secundaire gegevens, meestal niet gratis of tegen een kleine vergoeding verkrijgbaar. Er zal een afweging gemaakt moeten worden tussen de kosten van een marktonderzoek en het belang van de gegevens.


Formuleren onderzoeksopzet

Voordat er een onderzoeksopzet wordt gemaakt, moet de keuze gemaakt worden of een bedrijf zelf het marktonderzoek gaat uitvoeren of dat er een marktonderzoekbureau wordt ingeschakeld. Deze keuze is van belang, omdat er bij uitbesteding een briefing opgesteld moet worden voor een marktonderzoekbureau. Bij het opstellen van een briefing aan een marktonderzoekbureau is het belangrijk dat de volgende onderwerpen worden weergegeven:

 • Probleemstelling.
 • Achtergrond van de probleemstelling.
 • Voor wie is de informatie bestemd en wie gaan ermee werken?
 • Eventuele voorkeur voor een bepaalde onderzoeksopzet en steekproefgrootte.
 • Is er al een vragenlijst? Zo niet, wie maakt deze dan?
 • Zijn er materialen benodigd voor een onderzoekbureau voor het uitvoeren van het onderzoek?
 • Datum van eventueel starten van het onderzoek.
 • Rapportage van de resultaten: tabellen of ook een tekstrapport enzovoort.
 • Beschikbaar budget.
 • Deadline voor afronding van het onderzoek.
 • Bestemming van offerte inclusief het aantal exemplaren.

Bovenstaande punten zijn niet alleen belangrijk bij het opstellen van een briefing aan een marktonderzoekbureau. Ook als er een gesprek plaatsvindt met een marktonderzoekbureau, dan bevordert een soortgelijke voorbereiding het gesprek.

Bij de formulering van een onderzoeksopzet dienen de volgende zaken in ogenschouw genomen te worden:

 • Formuleren van marktonderzoekgroepen: welke mensen vormen samen een doelgroep waaronder marktonderzoek verricht zal worden? (zo specifiek mogelijk)
 • Bij een omvangrijke doelgroep zal er een steekproef genomen worden.

Er zijn verschillende manieren (methodes) om onderzoeksgegevens te verzamelen:

 • Observatie: waarnemen van het gedrag van de marktonderzoekgroep.
 • Enquête: schriftelijk, telefonisch, persoonlijk of online vragen stellen aan de marktonderzoekgroep.
 • Experiment: verandering in de omgeving van een marktonderzoekgroep aanbrengen en daarbij kijken naar de reactie van de marktonderzoekgroep.

Voor er daadwerkelijk wordt gestart met een onderzoek, moet er ook een methode van analyse vastgesteld/ gekozen worden. Het daarbij benodigde meetniveau is eveneens belangrijk. Het bepalen van het meetniveau vormt grotendeels de basis voor verschillende analysemogelijkheden.


Verzamelen van gegevens middels fieldresearch

Deze fase in het onderzoeksproces kost veelal het meeste tijd en geld. Het daadwerkelijk verzamelen van de benodigde gegevens gaat beginnen. Afhankelijk van de gemaakte afspraken gaat uzelf of een marktonderzoekbureau het onderzoek uitvoeren (zie ook onderzoeksmethoden).


Van verwerking tot rapportage

Bij het analyseren en verwerken van gegevens zijn er verschillen tussen kwalitatief en kwantitatief marktonderzoek. Bij kwantitatief onderzoek worden de cijfermatige gegevens meestal ingevoerd en geanalyseerd met behulp van statistische computerprogramma’s als SPSS. Met dit soort programma’s kunnen tabellen en grafieken gemaakt worden, wat tevens de basis is voor de volgende fase in het onderzoekproces. Bij kwalitatief onderzoek wordt de informatie verwerkt tot een tekstrapport, een samenvatting of een presentatie.

Op basis van een tekst(kwalitatief onderzoek) of tabellen, grafieken, modellen en technieken (kwantitatief onderzoek), worden er conclusies getrokken en aan de hand daarvan aanbevelingen gedaan. De invulling en vormgeving van de rapportage en presentatie, is afhankelijk van de eerder vastgelegde afspraken.

Onze partners