Informatie over marktonderzoek

De wereld van marktonderzoek is de laatste jaren snel aan het veranderen. Op deze pagina staat de geschiedenis van marktonderzoek beknopt weergegeven. Wilt u iets toevoegen aan deze pagina? Stuur uw suggestie naar info@allesovermarktonderzoek.nl

Tips en tricks voor briefing marktonderzoek

Offerte voor een marktonderzoek

Wilt u een marktonderzoek laten uitvoeren? Zoekt u een vakkundig en ervaren marktonderzoekbureau? Alles over marktonderzoek zoekt drie bij uw onderzoeksvraag passende onderzoeksbureaus.

Ontvang gratis 3 offertesGeschiedenis van Marktonderzoek

Er ontstond massaproductie als gevolg van een veranderde focus naar het verbeteren van productie- en distributie structuur en het verhogen van de arbeidsproductiviteit. Daardoor kon  er een grotere hoeveelheid producten worden geproduceerd, werden producten goedkoper vanwege de efficiënte productieprocessen en werden producten op alle kenmerken eenvormiger. Er was namelijk één productieproces per product.
Er ontstond een aanbodoverschot en de vraag stagneerde. Producenten kregen hierdoor steeds meer behoefte aan wetenschappelijke informatie over de markt. Op basis van deze informatie konden zij namelijk het aanbod beter aanpassen op de vraag en aanbod. De productie vormde hierbij niet het probleem, maar de verkoop van de producten. Vanaf dat moment is marktonderzoek essentieel geworden voor het functioneren van bedrijven.

Bedrijven die marktonderzoek uitvoerden, brachten vergelijkbare producten in kaart en zochten naar prijs- en productverschillen. Omdat markten steeds meer verzadigd raakten met de vele verschillende producten, werd na verloop van tijd de focus gericht op de vragers in de markt en werden de wensen en behoeften van de doelgroep het uitgangspunt voor de productie en afzet. Het accent in het marktonderzoek verschoof hierdoor, wat heeft geleid tot vele herformuleringen van het begrip ‘marktonderzoek’. Alles over Marktonderzoek heeft uiteindelijk gekozen voor de volgende twee definities:

Marktonderzoek is het systematisch verzamelen en analyseren van gegevens, die van belang zijn voor het vaststellen en oplossen van marketingproblemen.

Marktonderzoek is een wetenschappelijk onderzoek naar de factoren, die vraag en aanbod bepalen op een bepaalde markt.

In de wereld van marktonderzoek doen zich ontwikkelingen voor op verschillende gebieden. Alles over Marktonderzoek heeft een tijdbalk gemaakt met daarin een aantal belangrijke ontwikkelingen/gebeurtenissen omtrent marktonderzoek:

Tijdbalk-marktonderzoek
 


KCC: kwaliteitsmanagementsysteem / ISO 20252

Het is voor elk marktonderzoekbureau van belang om een goed onderzoeksrapport te leveren, dat aan de verwachtingen van de klant voldoet. Om aan die verwachtingen te voldoen worden er afspraken gemaakt en controles uitgevoerd binnen het onderzoeksproces, zodat zij kritieke momenten kunnen beheersen. Dit kan vastgelegd worden in een systeem: het kwaliteitsmanagementsysteem.
Een kwaliteitsmanagementsysteem is niets meer of minder dan dat deze activiteiten en afspraken met betrekking tot het onderzoeksproces zijn vastgelegd. De term systeem suggereert dat gemaakte afspraken zijn vastgelegd, er wordt gewerkt volgens deze afspraken, afspraken worden geëvalueerd en bijgestuurd wanneer het niet goed gaat. De marktonderzoekbranche kent een eigen norm, waaraan een systeem kan worden getoetst, de ISO 20252 norm. Hierin worden diverse eisen gesteld aan het onderzoeksproces. Wanneer een systeem aan alle eisen uit deze norm voldoet kan het certificaat worden behaald. Dit ISO certificaat kan een marketingbelang hebben, omdat het informatie geeft aan marktpartijen. Met name buitenlandse organisaties kunnen hier nogal eens op af gaan bij de keuze van een onderzoeksbureau. Maar het certificaat heeft ook een ander voordeel: de organisatie wordt gestimuleerd zich te ontwikkelen.

In de ISO norm zit een domino-effect ingebouwd: wie zelf aan de norm wil voldoen, moet kunnen aantonen dat zijn onderaannemers ook kwaliteit leveren. Het KCC is de instantie, die beoordeelt of een systeem aan de eisen uit de norm voldoet. Het KCC werkt niet volgens het principe van “wat gaat er gebeuren”, maar van “wat is er gebeurd”. Er moet voldoende bewijs zijn om aan te tonen dat het systeem vastligt en in werking is. Het KCC brengt een bezoek aan de organisatie. Voorafgaand toetst het KCC het systeem zoals het op papier is beschreven (handboek). Daarna toetst het KCC of het systeem in de praktijk functioneert en hoe het leeft onder de medewerkers. De geldigheidsduur van het certificaat is drie jaar. Na drie jaar beoordeelt het KCC wederom of het systeem aan de eisen uit de ISO 20252 norm voldoet.

Research Keurmerk

Een marktonderzoekbureau of marktonderzoek gerelateerde organisatie die voldoet aan de eisen uit de ISO 20252 norm kan in aanmerking komen van het Research Keurmerk van de Research Keurmerkgroep.
De Research Keurmerkgroep komt oorspronkelijk voort uit de groep onderzoekbureaus, die gezamenlijk de Vereniging voor Marktonderzoekbureaus vormden. Deze vereniging hanteerde strikte toelatingseisen, gebaseerd op een kwalitatief hoogstaande dienstverlening. De onderzoekbureaus meenden dat deze kwaliteitsstandaard niet verloren mocht gaan na de totstandkoming in 2000 van de MarktOnderzoekAssociatie (MOA), een fusie van de vereniging met de NVMI en “Uw mening telt”. Daarom werd tegelijk ook de Research Keurmerkgroep opgericht.
Tot de Research Keurmerkgroep behoren inmiddels 28 marktonderzoekbureaus, die onderzoek doen op basis van een transparant kwaliteitsbeleid en op basis van een wereldwijde standaard voor de uitvoering van markt- en opinieonderzoek. Om toegelaten te worden, dient een bureau te voldoen aan strak omschreven keurmerkeisen, zoals die verwoord zijn in de nieuwe standaard voor Marktonderzoek: ISO 20252. Hoe dit document geïnterpreteerd moet worden staat beschreven in het door Data & Insights Network (voormailige MOA) in samenwerking met NEN opgestelde toetsingsdocument.

Deze betreffen zowel de organisatie en de medewerkers, als het geleverde onderzoeksproduct. Voor de keurmerkcertificatie is er een onafhankelijke Stichting Toetsingsbureau KCC, die de aangesloten bureaus toetst volgens strikte procedures vastgelegd in het eerder genoemde toetsingsdocument.

Marktonderzoek versus marketingonderzoek

Marktonderzoek is een term die nogal vaak wordt gebruikt in samenspraak met marketingonderzoek. Beide begrippen verschillen echter wel degelijk van elkaar.
Bij marketingonderzoek wordt er voornamelijk onderzoek gedaan naar het beïnvloedende effect van marketinginstrumenten op het afnemersgedrag. Het marketingonderzoek draait ook om de marketing van een bedrijf in het algemeen en niet om bepaalde diensten en/of producten. Een marketingonderzoek wordt dan ook vaak gekoppeld aan de marketingmix. Voorbeelden van marketingonderzoek zijn: prijsonderzoek, distributieonderzoek, productonderzoek en communicatieonderzoek.

In vergelijking met marketingonderzoek betreft marktonderzoek specifieker onderzoek naar de structuur en de ontwikkeling van de markt. Marktonderzoek heeft als doel om informatie te verstrekken, die als uitgangspunt wordt gebruik bij het ontwikkelen van een marketing- en communicatiebeleid. Marktonderzoek is gericht op die eigenschappen van de markt, die voornamelijk een duurzaam karakter hebben en richt zich vooral op gedragingen, houdingen en motivaties van een te bepalen doelgroep. Voorbeelden hiervan zijn: het aantal potentiële klanten, de gemiddelde besteding per gezin aan een bepaald product, het gemiddelde gebruik per gezin enzovoort.

Functies marktonderzoek

Marktonderzoek is voor een onderneming van grote betekenis. De marketinginformatie, die voortvloeit uit een marktonderzoek kan gebruikt worden om inhoudelijk richting te geven aan het ondernemingsbeleid en communicatiebeleid. Over het algemeen worden door ondernemingen de volgende functies toegekend aan marktonderzoek:
De informatiefunctie: een verantwoordelijke manager moet zo goed mogelijk op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen in de markt die relevant voor hem zijn.
De creatieve functie: het ontwikkelen van nieuwe ideeën, door middel van analyse en toepassing van specifieke technieken.
De bewakingsfunctie: controleren of de beoogde doelstellingen van de onderneming in de markt worden behaald.

Soorten onderzoek

Bij onderzoek wordt er onderscheid gemaakt tussen drie verschillende soorten onderzoek. Deze verschillende soorten onderzoek zijn op zichzelf een onderzoek, maar het kunnen ook drie fases zijn van een marktonderzoek. Hieronder worden de drie soorten onderzoek beschreven. Bij elk soort onderzoek staat een voorbeeld zodat er een goed beeld kan worden gevormd.

Verkennend of exploratief

Het voornaamste doel van het verkennend onderzoek is om het onderzoekprobleem beter te begrijpen. Bij dit soort onderzoek doet een onderzoeker vaak aan terreinverkenning. Daarbij kijkt hij/zij bijvoorbeeld naar: welke factoren spelen een belangrijke rol, hoe liggen de relaties en wat zijn achterliggende motivaties van mensen? Om dit soort informatie te verzamelen worden diverse bronnen geraadpleegd. Dit kan middels deskresearch (informatie uit bestaande bronnen), maar ook via een andere veelgebruikte methode: het verrichten van een kleinschalig en veelal kwalitatief onderzoek.

Beschrijvend of descriptief

Dit soort onderzoek houdt zich bezig met het beschrijven van kenmerken van de markt en/of marketing mix. Een typisch beschrijvend onderzoek houdt bijvoorbeeld het volgende in:

  • aantal en grootte van de marktsegmenten
  • de manieren waarop de producten worden gedistribueerd
  • lijst met vergelijkingen van de verschillende producten met hun mogelijkheden

Beschrijvend onderzoek kan ook inhouden dat de onderzoeker associaties zoekt tussen verschillende variabelen. Voorbeeld hiervan is dat er bijvoorbeeld in bepaalde regio’s meer bonen worden gegeten dan in andere regio’s; omdat het een beschrijvend onderzoek is kan de onderzoeker deze associatie alleen beschrijven en niet uitleggen. Het grootste verschil met een verkennend onderzoek is dat met een beschrijvend onderzoek de onderzoeksvragen specifiek zijn geformuleerd en de onderzoeker al over goede kennis op dat gebied moet beschikken.

De vorm onderzoek waarvan gebruik wordt gemaakt bij beschrijvend of descriptief onderzoek, is kwantitatief onderzoek. Bij deze vorm van onderzoek worden er conclusies getrokken en adviezen gegeven over het totale onderzoekveld aan de hand van een steekproef.

Verklarend

Verklarend onderzoek gaat over de ‘waarom’ vragen. Er zijn situaties waarbij de onderzoeker wil weten waarom een verandering in een variabel een verandering in een ander variabel in gang zet. Als de onderzoeker dit kan verklaren, dan neemt de mogelijkheid om die veranderingen te voorspellen toe. Er wordt voornamelijk gekeken naar de factoren die de markt (kunnen) beïnvloeden. Daarbij worden verklaringen gezocht voor bewegingen en ontwikkelingen in de markt. De onderzoeksvorm die vaak wordt ingezet is het experiment. De steekproef is meestal relatief klein van omvang.

Twee top marktonderzoekbureaus

Wij adviseren de volgende twee marktonderzoekbureaus:

Right Marktonderzoek
Full service ervaren marktonderzoeksbureau

PeopleGraphics
Meer dan 25 jaar ervaring

Onze partners